Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza PSP w Będzinie wraz z Posterunkiem zamiejscowym w Siewierzu funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Teren działania JRG Będzin obejmuje łącznie osiem gmin (4 gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, 1 gmina miejsko – wiejska: Siewierz i 3 gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice i Psary) o łącznej powierzchni 368,02 km2, z ogólną liczbą ludności 151,3 tyś. Na terenie powiatu znajduje się 5 miast oraz 46 miejscowości wiejskich. Powiat będziński graniczy z obszarami działania Komend Powiatowych (Miejskich) PSP: Dąbrowa Górnicza, Myszków, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry i Zawiercie.

     W ramach podpisanych uzgodnień teren powiatu będzińskiego chronią sąsiadujące jednostkami PSP w następującym zakresie :

 • miasto Sławków – obsługuje JRG Dąbrowa Górnicza,
 • miasto Wojkowice – dzielnicę Kamyce oraz miejscowości Bobrowniki i Wymysłów obsługuje JRG Piekary Śląskie.

Z terenu KM PSP Dąbrowa Górnicza miejscowości Marianki i Ratanice obsługuje JRG Będzin.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych siły JRG Będzin wspierane są przez 42 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z których 20 należy do KSRG.

     

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:
  • przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań z zakresu ratownictwa;
  • realizacja zadań ratowniczych w obszarze chronionym JRG oraz w ramach reagowania struktur odwodów;
  • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami w zakresie likwidacji zagrożeń.
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych.
 • udział w procesie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, w szczególności na terenie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach obiektowych;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym regulacjami szczegółowymi;
 • udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej a także udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;
 • współpraca w zakresie systematycznego analizowania potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz przekazywanie do sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej potrzeb w tym zakresie.(Zadanie z zakresu zadań kwatermistrzowskich);
 • przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym z zakresu doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków z JRG, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy z JRG oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.(Zadanie z zakresu zadań operacyjnych);
 • podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych.(Zadanie z zakresu zadań operacyjnych).