Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Komenda

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania. Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową działającą w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego.

Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W skład komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy - symbol - PR;
 • Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza - symbol - PZ;
 • Sekcja Organizacyjno-Kadrowa - symbol - POK;
 • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna - symbol - PT;
 • Sekcja Finansów - symbol - PF;
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - symbol - PJRG;

 

Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadnia z zakresu ochrony ludności. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję. Sprawy nie uregulowanie niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

     Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej należy w szczególności:

 • planowanie i realizacja budżetu komendy;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • opracowywanie materiałów do informacji komendanta o stanie bezpieczeństwa powiatu
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz materiałów niezbędnych do przedstawiania na posiedzeniach zespołów, komisji, w których uczestniczy komendant;
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi jednostek oraz terenowej administracji rządowej samorządu terytorialnego oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu zadań obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 • współpraca z właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 • przekazywanie elektroniczne dokumentów między komórkami organizacyjnymi za pomocą Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na terenie działania komendy;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta funkcji w powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;
 • terminowe i zgodne z przepisami realizowanie powierzonych zadań;
 • przestrzeganie przepisów prawa, w tym o ochronie informacji niejawnych, ochronnie danych osobowych i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku pracy;
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą;
 • współudział w realizowaniu zadań w zakresie prowadzonych procedur zamówień publicznych;
 • współpraca w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w systemach teleinformatycznych używanych w PSP na podstawie przepisów odrębnych (w tym SWD PSP).