Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

mł.kpt. mgr inż. Krzysztof Sadowski

Telefon: (32) 294 – 45 – 47

Fax: (32) 294 – 45 – 46
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Starszy Technik Sztabowy

mł.asp. Jacek Apostolski

Telefon: (32) 294 – 45 – 49

Fax: (32) 294 – 45 – 46
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Starszy Technik

mł.ogn. Wojciech Ziętek

Telefon: (32) 294 – 45 – 48

Fax: (32) 294 – 45 – 46
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkleniowego należy w szczególności:

W zakresie zadań operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także bieżąca weryfikacja organizacji działań ratowniczych;
 • opracowywanie i aktualizacja: planów ratowniczych, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń i innych materiałów o charakterze analityczno – operacyjnym;
 • opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów KSRG na obszarze powiatu w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej włączania i wyłączania OSP do/z KSRG;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
  i środkami KSRG i innych JOP na terenie działania komendy oraz obszaru chronionego, a także umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 • współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;
 • koordynacja działań na terenie powiatu wynikających z podjęcia działań ratowniczych przez jednostki KSRG i inne podmioty ratownicze;
 • wsparcie działań ratowniczych kierującego działaniem ratowniczym;
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowanie, obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 • udział w uzgadnianiu sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą pod względem technicznym oraz współpraca w realizacji zadań związanych z systemem monitoringu pożarowego, w szczególności: zapewnienie prawidłowej obsługi urządzeń monitoringu pożarowego, lokalizacji Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz realizacja szkoleń w tym zakresie;
 • współdziałanie ze służbą dyżurną powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa w zakresie określonym odrębnymi regulacjami oraz podmiotami zajmującymi się monitorowaniem, prognozowaniem zagrożeń, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz KSRG oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia i przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP do działań ratowniczych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • prowadzenie, aktualizowanie i korzystanie z baz danych;
 • utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadamianie innych służb ratowniczych na terenie powiatu, a także rejestrowanie i ewidencjonowanie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych, a także przekazywanie informacji do SKKW oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie działania komendy w zakresie występujących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 • planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych;
 • podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych, w tym potwierdzeń i zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • kontrolowanie i weryfikowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie kontroli toku służby w JRG oraz inspekcji gotowości operacyjnej w OSP na obszarze miasta i powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych i związków taktycznych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;
 • udział w pracach związanych z funkcjonowaniem KSRG;
 • prowadzenie ewidencji podmiotów KSRG oraz innych JOP na terenie działania komendy działania;
 • bieżące informowanie kierownictwa komendy i oficera prasowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 • administrowanie systemem SWD PSP oraz wprowadzanie i przetwarzanie danych
  w systemie zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 • współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym systemie służby.

W zakresie zadań szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu,
 • organizacja szkolenia i doskonalenia specjalistycznego ( w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu,
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.

W zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowe,
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej,
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 • utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

W zakresie zadań łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowe,
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG obszarze działania Komendy Powiatowej.
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik łączności,
 • sporządzanie informacji i analiz zakresu organizacji łączności.

W zakresie zadań obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie zadań ochrony informacji niejawnych:

 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196 poz. 1631) a w szczególności:
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
  • zapewnienie wymaganej ochrony, informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
  • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie.
  • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.